Slovo ředitele k začátku školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, vážené kolegyně, vážení partneři školy a všichni příznivci naší školy,

v loňském roce jsem zvažoval, že bych jako nový ředitel naší školy napsal fejeton na webové stránky školy, kde bych se představil a napsal pár vřelých slov. Nakonec jsem tuto myšlenku zavrhnul, avšak ne proto, že bych vám neměl co říci, ale proto, že by se jednalo o pouhá slova někoho, kdo se postupně sžívá s manažerskou úlohou.
Nerad používám klišé, ale raději bych Vám prezentoval, co jsme již ve škole udělali a co by dle mého názoru mohlo přispět k tomu, aby se naše škola stala školou 21.století a obstála v konkurenci okolních škol nejen z hlediska nabízených výukových metod, ale také materiální vybavení a celkové kultury školy.
Dovolte mi tedy bilancovat, co se nám v tomto roce povedlo a čemu bychom se chtěli věnovat v následujícím roce:
1) již v první polovině roku se povedlo realizovat potřebu navýšení školní družiny, avšak až od 1.1.2015. V současnosti tedy disponujeme školní družinou, která má dvě oddělení a celkovou kapacitu 45 žáků. Pokud mate tedy zájem, aby se o vaše dítě postaral v rámci mimoškolních činností kvalifikovaný personální, mohu Vám vřele doporučit naší školní družinu, kde paní vychovatelky nabízí široké spektrum aktivit pro Vaše děti.
2) Na přelomu roku 2014 a 2015 proběhlo zasíťování školy bezdrátovou síti (Wi-Fi), což umožňuje nejen připojeni počítačů a „chytrých“ telefonů, ale také mobilních dotykových zařízení.
3) Tablety – naše škola se bohužel ne zapojila do jedné z předcházejících výzev Ministerstva školství související s nákupem tabletů pro výuku. Tento drobný handicap jsme odstranili také na přelomu roku 2014 a 2015, kdy bylo zakoupeno do majetku školy 10 žákovských tabletů a 1 tablet učitelský od společnosti Apple (iPad). Tato zařízení umožňují nejen práci s informacemi, ale také práci s interaktivními aplikacemi. Využívání tabletů přiblíží naše žáky k trendům, se kterými, se budou setkávat na většině škol, na které budou přecházet.
4) Elektronické zabezpečení školy – chápu, že tato změna vyvolala u mnohých rozporuplné pocity, avšak byla reakcí na incident ve Žďáru nad Sázavou, kdy jsme byli nuceni provést zabezpečení školy tak, aby o každé příchozí osobě byl přehled z hlediska jejího pohybu ve škole. Elektronicky byla zabezpečena nejen budova školy, ale také přístup do školní družiny.
5) projekt z Výzvy č.56 – je mou milou povinností Vás informovat, že ač jsme již nedoufali, byl podpořen projekt financovaný částečně z fondů Evropské unie. Celkově škola získá cca 470 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na tvorbu čtenářských dílen, nákup přibližně 200 knih pro výuku, ale zejména na zkvalitnění výuky cizího jazyka ve formě přímých praktických zkušenosti vyučujících. V souvislosti s výše uvedeným se již předem trochu omlouvám, s modifikaci výuky v období záři – říjen 2015. Výsledkem ale bude zkvalitnění výuky na naši škole nejen v cizím, ale také mateřském jazyce s přesahem i do jiných předmětů.
6) vytvoření odpočinkových zón ve škole – tato aktivita je realizována během prázdnin, kdy původní posezení ve formě sedacích vaků, které byly mechanickým poškozením proděravělé, bylo kompletně nahrazeno molitanovým posezením, ať již ve formě rohových posezení nebo skládacích molitanových sedaků, které vaše děti možná znají ze školní družiny.
7) elektronický kalendář – elektronický kalendář byl vytvořen v období letních prázdnin a umístěn na všechny webové stránky školy, tj.na stránky jednotlivých úseků. Proč bylo přistoupeno k tomuto kroku? Prioritně proto, aby byli všichni transparentně informováni o akcích ve škole (centralizace akcí ZŠ a MŠ), ale také například obsazeností tělocvičny v rámci mimoškolních aktivit.
8) sociální sítě – pro lepší informovanost nejen o proběhlých akcích, ale také o novinkách vztahujících se k naši škole jsme přistoupili ke spuštění stránky školy na Facebooku. V budoucnu je plánován také informační kanál na síti YouTube.
9) elektronická matrika, žákovská knížka i třídní kniha – když jsem se výše zmiňoval o bezdrátové síti, její význam byl nejen pro tablety, ale také pro elektronickou evidenci. Naše škola postupně během roku 2015/2016 přejde na elektronickou evidenci přes portál Skolaonline, tudíž postupně přestanou byt tištěné verze dokumentů, zároveň tento systém umožní zpřehlednění klasifikace pro zákonné zástupce a usnadní tak i komunikaci s vyučujících. Odpadne tudíž tvrzení děti: „Zapomněl jsem žákovskou knížku.“, vše totiž bude přehledně zaznamenáno v elektronické evidenci.
10) logo – logo školy bylo vybráno na konci školního roku z návrhů žáků. V současnosti probíhá jeho příprava do finální podoby tak, aby mohlo být využíváno i na oficiálních dokumentech školy.
Par realizovaných inovací, které se týkají provozu školy:
1) renovace kuchyňky v přízemí – renovace byla provedena v červenci 2015 a souvisela nejen se zvýšením kultury pracovního prostředí zaměstnanců, ale zejména pro vytvoření reprezentativnějšího prostředí školy, jelikož přicházející návštěvy přichází primárně kolem této vstupní části.
2) vytvoření spisovny školy – nově vytvořena spisovna (červenec 2015) umožňuje centralizaci dat z ekonomického úseku, ale také z oblasti povinné evidence školy v různých oblastech.
3) malování sociálních zařízení ve škole – malování sociálních zařízení bylo klíčové po loňské havárii, ke které došlo během prázdnin. Původní vypalování sice proběhlo, ale bohužel se do stěn dostala vlhkost opakovaně a tudíž jedinou alternativou bylo intenzivní a dlouhodobě vysušení a opětovné vymalovaní s předchozí penetrací.
4) oprava dlažby spojovacího krčku a dalších části školy – možná jste si povšimli uvolněné dlažby v určitých částech školy. Uvolněnost je způsobená důlními vlivy a proto byla provedena sanace v období prázdnin. Jedná se ale pouze o dílčí úpravy, ve kterých bude pokračováno i v následujících letech.
Výše jsem uvedl výčet toho, co jsme realizovali a co se nám povedlo. Samozřejmě to není konec změn, ke kterým bych chtěl, aby v naší škole došlo. V příštím roce bychom se ať už sami nebo ve spolupráci se zřizovatelem chtěli zaměřit na následující zkvalitňování naši školy:
1) příprava a realizace výměny oken v budově základní školy na základě vytvořeného energetického auditu, což přinese nejen vytvoření přívětivějšího prostředí školy, ale zejména ušetřeni finančních prostředku v oblasti vytápění školy.
2) inovace šaten žáků – náhrada klecové formy šatny za státní skříňky pro jednotlivé žáky. Tato změna přinese nejen zlepšení vizuálního vzhledu šaten, ale také posílení samostatnosti a zodpovědnosti žáků školy
3) pokračování ve výměně dlažby poškozené důlními školami
Samozřejmě drobnějších změn bude patrně více, ale toto jsou změny stěžejní, které budou finančně a časové náročné.
4) postupná inovace herních prvků v oblasti obou zahrad školy – v současné době již existuje návrh a cenová kalkulace inovace prostředí obou zahrad. Jelikož jde o inovace finančně nákladné, budou realizovány postupně v následujících letech.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a budou podílet na inovacích ve škole. Věřím, že našim společným cílem je nejen kvalitní vzdělávání, ale také posun naši školy tak, aby se z ni stala škola podílející se na konkurenčním prostředí okolních škol zejména tím, ze se stává školou 21.století.
Přeji vám všem stále ještě krásné prázdniny a budu se se všemi těšit na setkání ať již v přípravném týdnu, prvního září, na jednáních nebo na schůzkách a konzultacích!

2015-08-31_184527

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. , ředitel školy