Školská rada

Vážení rodiče,

v tomto školním roce 2017/2018 končí svoje funkční období stávající členové Školské rady. Podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění musí proběhnout nové volby.

Ve školské radě je celkem 6 zástupců, z toho 2 zastupují pedagogické pracovníky školy, 2 jsou zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy a 2 zástupci jsou jmenování zřizovatelem školy, tj. obcí Staříč. Volební období členů ŠR je tříleté. Školská rada se schází dle zákona nejméně dvakrát ročně.

Pro volby ve školním roce 2017/2018 bychom potřebovali najít z řad rodičů (zákonných zástupců) vhodné kandidáty, kteří by byli ochotni a vstřícní podílet se tímto na správě školy. Z těchto kandidátů by potom zákonní zástupci (rodiče) zvolili 2 členy Školské rady pro následující tříleté období.

 

Školská rada je ze zákona pověřena těmito úkoly:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečnění,
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • Schvaluje školní řad a navrhuje jeho změny,
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy